Thomas Starkey

British pepperbox of the maker Thomas Starkey (Stark) 1828-1853 Birmingham,

FRANS

Back to "BRITISH GUNS"